Iht BR08s vejledning DS/INF119:2007 skal der altid vælges personsikkerhedsglas, hvis dele af ruden placeres lavere end 1,8m over gulvet i døre og sidepartier til døre i adgangsveje. I øvrige rsikoområder gælder samme anbefaling ved placering lavere end 0,8m.

Lamineret sikkerhedsglas får sine beskyttende egenskaber ved at to (eller flere) glas lamineres sammen med en (eller flere) plastfolie. Sandwichpakken varmes så tilstrækkeligt op, at folien kan hæfte på glasset. Derefter sættes det i en autoklave, hvor folien under højt tryk og høj temperatur smelter sammen med glasset til et glasklart sikkerhedsglas. 

Det er plastlaget, som gør det laminerede sikkerhedsglas sejt og svært gennemtrængeligt. Når det overbelastes revner det. Men glassplinter hæfter fast i plastfolien, som holder sammen på det til et glasklart glas, som forhindrer gennemtrængning og minimerer risikoen for skæreskader. Lamineringen påvirker ikke de optiske egenskaber, da plastfolien har samme brydningsegenskaber som almindeligt glas. Lamineret glas beskytter desuden mod UVstråling med en UV-transmittans på cirka 2%, sammenlignet med ca 50% i klart floatglas.

 

Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret
(Tryk på øverste pdf link for at se hele beskrivelsen med billeder)

Generelt
Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved hjælp af en eller flere folier. Ved brud i lamineret sikkerhedsglas fastholdes glassplinter af folie. Glaslagene kan f.eks. bestå af float, belagt-, hærdet- og/eller varmeforstærket glas. Folier kan f. eks. være transparente eller translucente og/eller farvede evt. med lyddæmpende egenskaber.

Beskrivelse
Lamineret glas beskrives som følgende
- Glastype -med reference til standard
- Nominel total glastykkelse i mm
- Nominel bredde B og nominel højde H i mm
- Belægning evt silketryk og placering af belægning
F.eks. lamineret sikkerhedsglas, tykkelse 6,4mm, bredde 2000 mm, højde 1500 mm.

Følgende varianter kan anvendes i lamineret glas
• Klart • Belagt • Farvet
• Bøjet • Silketrykt • Emaljeret
• Translucent (satineret syrebehandlet, sandblæst, …)
Følgende glastyper kan anvendes i lamineret glas
• Float glas DS/EN 572-2
• Ornament glas DS/EN 572-5
• Hærdet sikkerhedsglas DS/EN 12150
• Varmeforstærket glas DS/EN 1863
• Hærdet heat soak testet glas prEN 14179
• Belagt glas, klasse A, B og S DS/EN 1096-2
• Belagt glas, klasse C og D DS/EN 1096-3

Tabellen er for alm. floatglas. Hertil kommer tykkelsestolerancer for anvendt folie.
Er folietykkelsen mindre end 2 mm skal der ikke beregnes tolerancer. Er folietykkelsen lig eller større end 2 mm er tolerancen ± 0,2 (DS/EN 12543-5) Eksempel: Derfor er der for den nominelle tykkelse 6,4 mm en afvigelse på ±0,4 mm.

 

Sikringsglas i privatboliger 
(Tryk på næst øverste pdf link for at læse hele artiklen med billeder)

Indledning
Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af sikringsglas til almindelige vinduer i private hjem ved udskiftning i eksisterende vinduer.
Formålet er at:
- give vejledning som er baseret på krav i bygningsreglementet og standarder.
- beskrive metoder og principløsninger.
- give vejledning til bygherrer og rådgivere. Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas.

Generelt om indbrud
Indbrud er de tilfælde, hvor en eller flere personer vil skaffe sig adgang med hensigt at stjæle, eller genere de aktiviteter, der sker indendørs.
Valg af glas afhænger af, hvilket sikringsniveau det drejer sig om.
Ved indbrud vælges altid lamineret glas som P5A-P8B i henhold til standarden DS/EN 356:
Bygningsglas – Sikringsglas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb 2002, som har klasser for hærværk (Modstand mod hårdt stød) med klasserne P1A-P5A, og mod Indbrud (Modstand mod skarpt stød) med klasserne P6B-P8B.
Som i andre termorude kan der vælges en opbygning med udvendigt floatglas evt. hærdet yderst* og indvendigt lamineret som P5A-P6B, samtidig med at der kan stilles krav om energiglas og solafskærmende-energiglas. Alle sikringsglas vil også være personsikkerhedsglas.
* Bemærk ved krav om personsikkerhedsglas jf. BR vælges enten et lamineret eller hærdet glas.
August 2009 Forsikringsselskaber - indbrud Forsikringsselskabernes forening: Forsikring & Pension (F&P) har etableret en særskilt hjemmeside – www.fpsikring.dk , der indeholder emner vedrørende skadeforebyggelse, for så vidt angår tyveri, brand og bygning.

Forsikringsselskaberne har til erhvervsvirksomheder fastsat sikringsniveauer, varegrupper og sumgrænser til brug for minimumskrav ved indbruds sikring af bygninger, rum og objekter som ses på deres hjemmeside. F&P’s reviderede sikringsniveauer: 6 niveauer: 10, 20, 30, 40, 50, 60 i forhold til skalsikring (facade), cellesikring (indervæg) og objektsikring (montre).Forsikringsselskaberne har ikke (endnu) en tilsvarende niveaudeling for private hjem.

Valg af glastyper og montering
Ingen kæde er stærkere end det svageste led, dvs. glasset skal monteres på en sådan måde, at såvel glasset, som karm/rammens sikringsegenskaber sikres.
For at opfylde dette skal monteringsanvisningerne være tilpasset det ønskede sikringsniveau.

Vinduet - Konstruktioner
Ved alle beslutninger omkring sikring må helheden, dvs. hele vindueskonstruktionen,
tages i betragtning.
Det indebærer, at glassets indbygning i karm-/rammen, og monteringen i væggen
tilsammen skal kunne opfylde de opstillede sikringskrav.
Ved nye vinduer stilles der krav til hele vinduets konstruktion: karm/ramme og glasløsning
iht gældende standarder for sikringsvinduer.

Sikring mod indbrud almindeligt vindue.
Termorude med floatglas eller sikkerhedsglas yderst*, og lamineret glas: P5A inderst.
Topforsegling indv og udv incl falsforsegling Falshøjde minimum 18mm.
* Bemærk ved krav om personsikkerhedsglas jf. BR vælges udvendigt enten et lamineret eller hærdet glas.
Eksempel: Vælges et lamineret sikringsglas indvendigt som feks et standard P5A (det vil typisk være 10mm). En termorude med opbygningen: udv 4mm energiglas, 15mm argon og indv 10m sikringsglas P5A, vil feks kunne have en U-værdi på 1,1W/m2K, Lystransmittans på ca 77% og en g-værdi på ca 59% (samlet solenergitransmittans).

Glas
Hvor sikringsglasset er en del af en termorude skal minimumskravene i monteringsanvisning overholdes.  I private huse anbefales minimum lamineret sikringsglas som P5A, som indvendigt glas (se tegning).

Lamineret glas
Lamineret glas anbefales som indvendigt glas for at undgå glasskår ind i bygningen. Falshøjder Minimum falshøjde er 16mm, anbefalet falshøjde er 18mm. Ved store ruder bør falshøjden øges for at forhindre udtræk ved store udbøjninger. 

Forsegling
Det er af største vigtighed, at forseglingsproducentens anvisninger følges mht. forbehandling
for den aktuelle overfladetype. Fals, glaslister og glas skal være rene, affedtede
og tørre ved påføring af forsegling.
Elastisk fugemasse, som anvendes i forbindelse med montage, skal være af en type,
som er forenelig med termorudeforseglingen og folien i det laminerede glas.
Montering i karm/ramme
Termoruder monteres i en fals med dræn og ventilation til ydersiden uanset om de
monteres indefra eller udefra.
Følgende tegning er alene principskitse, hvor karm og indbygningsdetaljer alene er
vejledende, og de må ikke danne grundlag for aktuel projektering og udførelse.
Der henvises til de enkelte leverandørers detaljer og tilladelser vedrørende indbygning.
Montagen kan anbefales at blive udført af virksomheder der opfylder F&Ps ”Mekanisk
indbrudssikring – kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder”.
Montering af vindueskonstruktioner
Ved montering af nye vindueskonstruktioner skal vejledningen ”Håndværker- &
Brugervejledning” fra Vinduesindustrien følges. Vejledningerne findes for hhv.
rammer af træ, træ/alu, alu samt plast, og er også gældende for vinduer med sikringsglas.
Kombinationskrav
Ofte er sikringskravet, som stilles til døre, vinduer og glaspartier, kun en af flere
funktioner.
Andre krav kan være:
- Krav til dimensionering iht. belastninger
- Krav til U-værdi
- Krav til lystransmission
- Krav til solafskærmning
- Krav til brandsikring
- Krav til lydreduktion
- Krav til personsikkerhed
- Krav til farver

 

Glas til elevatorer
Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge.
(klik øverst på siden på det nederste af pdf data link for at læse hele arket og skemaer)

1. Indledning
Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse
af elevatorer.
Formålet med vejledningen er at:
• give vejledning i glasvalg til elevatorstolens vægge, elevatorens
dør og skaktvægge indbygget omkring elevatoren baseret på
krav i bygningsreglementet og standarder
• beskrive metoder og principper
• give vejledning til bygherrer og rådgivere
Korrekt valg af glas til elevatorer er lovbaseret.

2. Lovgrundlaget
Fra BR10, kap 3.2.2 Fælles adgangsveje, Stk. 6:
”I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have
størrelse og udføres som type 2 elevator i overensstemmelse med DS/EN
81-70:
Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige
anvendelser for passager- og godselevatorer – Del 70: Tilgængelighed
for personer, inklusive personer med handicap.”
Fra BR10, kap 8.8 Elevatorer, Stk. 1:
”Elevatoranlæg skal udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.”
I vejledningsteksten i kap. 8.8 henvises der til Arbejdstilsynets bekendtgørelser
om emnet (se afsnit 8 i denne vejledning):
• bekendtgørelse nr. 629 fra 2008 om anvendelse og opstilling af
elevatorer mv.
• bekendtgørelse nr. 677 fra 2008 om ombygning og væsentlig
reparation af elevatorer mv.
• bekendtgørelse nr. 678 fra 2008 om indretning af elevatorer

3. Glasvalg
Glas i elevatorkonstruktioner vælges iht. DS/EN81-1: 2000 (Tovbårne)
og DS/EN81-2 (Hydrauliske). Glasvalget er ens for begge typer elevatorer.

4. Valg af glastyper og dimensioner
Hvis man anvender glastyper og -tykkelser iht. nedenstående skemaer, er en pendultest ikke ødvendig.
Vælges derimod andre glastyper og/eller tyndere glas, kræves pendultest iht. DS/EN 81-1 og -2, anneks J. Pendultest udføres som beskrevet i DS/EN 81-1 og -2 Anneks J med et hårdt pendul af stål med en vægt på 10kg med en faldhøjde på 500 mm, og et blødt pendul af læder med en vægt på 45kg med en faldhøjde på 700 mm. Der udføres en prøvning af hver på hvert glas uden hul, revner, deformationer og uden mærker i glasset.

Skaktvægge
Glas i skaktvægge jf. DS/EN81-1 (-2), afsnit 5.3.1.2. anbragt på steder, der normalt er tilgængelige for personer, skal udføres som lamineret sikkerhedsglas op til forskellige højder:
a) mindst 3,5 m ved skaktdøre
b) mindst 2,5 m på øvrige sider, hvor den horisontale afstand til elevatorens bevægelige dele er mindre end 0,5m
c) hvis afstanden til elevatorens bevægelige dele er over 0,5m, kan højden 2,5m reduceres proportionelt til en højde af mindst 1,1m ved en afstand af 2m 

5. Mærkning
Glas anvendt i elevatoranlæg skal i henhold til standarderne være mærket med type, tykkelse og fabrikat. Det gælder for alt glas i stolen, i stol- og skaktdøre, samt i skakten op til 2,5 m mod færdselsarealer og 3,5 m ved skaktdøre. Glasset skal være mærket senest ved ibrugtagningen (ved kontrollen af det bemyndigede organ), og mærkningen skal kunne holde i hele elevatorens levetid.

6. Monteringsforudsætninger

Dimensionering
Glastykkelse og -type bestemmes sikkerhedsmæssigt som minimum iht. ovenstående skemaer.
Den samlede konstruktion: glas, beslag og befæstelser skal i øvrigt dimensioneres for aktuelle understøtningsforhold og statiske påvirkninger i henhold til lastangivelserne i EuroCode og aktuelle standarder.
Ifølge standarden EN 81-1/-2: 5.3.1.1 skal skaktvægge dimensioneres for en last på 300N, fordelt på et areal af 5cm², i en ret vinkel, uden permanente deformationer og uden elastisk deformation over 15 mm. Dimensioneringen foretages i henhold til EuroCode. For glasdimensionering kan retningslinierne i SBi215 anvendes.
Hærdet og lamineret glas forudsættes tilvirket iht. DS/EN 12150 for hærdet glas og iht. DS/EN 14449 for lamineret glas. Tolerancer på glas, iht. ovennævnte produktstandarder, kan forekomme og skal kunne optages i befæstelserne.
Ved udvendige elevatorer, kan der forekomme misfarvning og delaminering på frit eksponerede kanter af lamineret glas.
Hulbearbejdning foretages iht. DS/EN 12150.

Tykkelse og vægt
Alle glastykkelser er nominelle og angives i mm. Tykkelsen af lamineret glas er afhængig af folietype og –antal. Glas vejer 2,5 kg/m per mm glastykkelse, uanset om det er hærdet eller
lamineret.

Montering
De generelle anvisninger fra glas- og beslagleverandør skal nøje følges ved montagen af glas og system, herunder skal det sikres, at glas og metaldele ikke kommer i berøring med hinanden.

7. Arbejdsmiljøforhold
Ved montage af glas til elevatorer skal der som udgangspunkt ved håndtering af glasstykker altid anvendes tekniske hjælpemidler til transport, både vandret og lodret, samt til montage, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, hvilket gøres ved, at indarbejde de nødvendige forudsætninger i projekterings- og planlægningsfasen.
BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg giver relevant information om arbejdsmiljø inden for bygge og anlæg på www.bar-ba.dk.

8. Arbejdstilsynets særlige krav til glas til elevatorer
I 2008 trådte 3 nye bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet i kraft, samtidig
med at tidligere gældende elevatorbekendtgørelser blev ophævet.
En af de væsentligste ændringer er, at besigtigelse og afprøvning af elevatorer
fremover foretages af privat akkrediteret inspektionsorgan.
Af ændringer fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 kan nævnes:
Fra 1. januar 2010:
Hvis der er anvendt krydsarmeret glas i skaktdøre og skaktsider, der vender
mod færdselsarealer, skal der være udført ekstra sikring af glasset op til en
højde af min. 1 m.
Der må kun anvendes lamineret glas, hvis krydsarmeret glas udskiftes. Dette
gælder op til en højde af 2,5 m i skaktsider, der vender mod færdselsarealer
og i skaktdøre.
Fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 kan suppleres:
§ 5. Krydsarmeret glas i elevatorers skaktdøre og skaktsider, der vender
mod færdselsarealer, skal være beskyttet af lodrette balustre med maksimal
afstand på 150 mm, og op til en højde på mindst 1 m.
Stk. 2. Balustrene skal kunne modstå en kraft på 300 N et vilkårlig sted,
uden at balustrene rører ved glasset eller får blivende deformation.
§ 6. Ved udskiftning af glas i elevatorers skaktsider, der vender mod færdselsarealer
i en højde op til 2,5 m og skaktdøre, skal der anvendes lamineret
glas.
”Krydsarmeret glas” er en gammel betegnelse for trådglas!

 
Produkter Produkter